Artiesten voorwaarden

Artiesten voorwaarden OHIO BV 

1. Contractant 2 verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de artiest(en) op de in de overeenkomst of bijlage aangegeven tijdstippen aanwezig zijn, zodat de overeengekomen werkzaamheden tijdig en naar behoren kunnen worden uitgevoerd.


2. Contractant 1 verklaart met de prestaties van contractant 2 (betreffende artiest(en) ) op de hoogte te zijn.


3. Contractant 1 draagt er zorg voor dat door werkzaamheden van de artiest niet wordt gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen, verordeningbepalingen of andere overheidsvoorschriften. En dat de artiest(en) op een veilige manier kunnen optreden. Indien dit niet gebeurt is de artiest(en) gerechtigd om het optreden niet te doen plaatsvinden en is contractant 1 gehouden de volledige gage aan contractant 2 uit te betalen.


4. Contractant 1 stelt een afsluitbare ruimte met warm en koud stromend water, een tafel met stoelen, spiegel en kledingrek, ter beschikking voor de artiest(en). Contractant 2 verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de artiest(en) deze ruimte in goede staat achter te laten.


5. Contractant 1 stelt een redelijk aantal consumpties ter beschikking voor de optredende artiest(en) en indien nodig (gezien de optreedtijd) een redelijke maaltijd of lunch.


6. Contractant 1 verklaart ermee bekend te zijn dat musici en orkesten gerechtigd zijn elk gecontracteerd uur minimaal één kwartier te pauzeren, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.


7. Contractant 1 betaald aan de contractant 2 verschuldigde loonsom/uitkoopsom en eventuele verschuldigde onkosten door storting op rekeningnummer van contractant 2. Tenzij anders is overeengekomen ontvangt contractant 1 een voorschot factuur van 40% van het totaalbedrag, welke voor aanvang van de opdracht voldaan dient te worden. Het resterende bedrag zal binnen twee weken op rekening van de contractant 2 overgeboekt zijn. (Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen)


8. Contractant 1 verklaart meerderjarig te zijn, in geval contractant 1 minderjarig is, de overeenkomst mede heeft laten tekenen door een wettelijke vertegenwoordiger.


9. De kosten eventueel te heffen door het bureau muziek- en auteursrechten, komen voor rekening van contractant 1.


10. Van het optreden mogen geen geluid- en/of beeldopnamen worden gemaakt, zonder toestemming van de artiest(en).


11. Contractant 1 verklaart dat, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een vertegenwoordiger van
contractant 2 en door de artiest(en) aan te wijzen gasten, gratis toegang hebben tot het optreden.


12. Veranderingen aangebracht in deze overeenkomst door contractant 1, zonder schriftelijke toestemming van contractant 2, zijn ongeldig.


13. Contractant 1 is gerechtigd in overleg met contractant 2 het afgesproken einde te verschuiven, contractant 2 mag dit als meerwerk aanvaarden. Meerwerk wordt berekend op grondslag van de bij de aanvraag gestelde condities en verrekend met de betaling van het totaalbedrag van de opdracht of in het laatste termijn daarvan.


14. Iedere schade aangebracht aan instrumentarium etc. van de artiest(en), veroorzaakt door publiek, personeel of nalatigheid van contractant 1 wordt door contractant 1 volledig vergoed en wel binnen een maand dat de schade is toegebracht.


15. Contractant 2 verklaart hierbij dat de betreffende loonbelasting en sociale verzekeringspremies bij de juiste instanties afgedragen zullen worden.


16. Indien de artiest(en) door ziekte, ongeval of andere vormen van overmacht de overeenkomst niet op de geplande datum kan nakomen, stelt contractant 2 de andere partij zo spoedig mogelijk op de hoogte. In overleg kan een passende oplossing dan wel een nieuwe voorstellingsdatum worden vastgesteld.


17. Het niet nakomen van deze overeenkomst heeft een onmiddellijke en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van één maal het overeengekomen honorarium tot gevolg. Alle kosten die voor één van de contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die de contractbreuk veroorzaakt heeft. Indien de werkelijke schade hoger is komt het meerdere eveneens voor rekening van de ingebreke gebleven contractant.


18. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Cookie verklaring: Ohio.nl maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse.